Vedtekter

22. desember, 2013

§1   Navn

 1. Foreningens navn er Norsk Operasjonsanalyseforening.
 2. I forbindelse med internasjonalt samarbeid heter vi også: Norwegian Operations Research Society.
 3. Som forkortelse for foreningens navn brukes NORS.

§2   Formål

 1. Foreningens formål er å fremme teoretisk og anvendt operasjonsanalytisk forskning, så vel som praktisk bruk av operasjonsanalyse i Norge.
 2. Foreningen skal også fremme kontakten med andre, nasjonale, nordiske og internasjonale foreninger av samme art. NORS skal videre fremme norsk deltagelse i internasjonale konferanser og kurs, og så langt som mulig støtte opp under konferanser og møter som har norske arrangører.
 3. Foreningen er medlem i (her listes organisasjoner etter hvert som NORS meldes inn).

§3   Organisasjon

 1. Foreningen er registrert som ideell organisasjon i frivillighetsregisteret.
 2. Foreningen er selveid.

§4   Medlemmer

 1. Alle personer som aksepterer foreningens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
 2. Bedrifter og institutter som støtter opp om foreningens formål kan søke om å bli tatt opp som bedriftsmedlemmer.
 3. Styret godkjenner søknader om medlemskap og kan nekte medlemskap ved rimelig grunn.
 4. Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
 5. Medlemmer som skylder mer enn en kontingent mister medlemskapet.
 6. Medlemskap er for ett år om gangen og utmeldingen må skje før første desember via melding til styret.

§5   Medlemskontingent

 1. Årlig kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§6   Stemmerett og valgbarhet

 1. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett.
 2. Alle personlige medlemmer er valgbare.
 3. Bedriftsmedlemmer er ikke valgbare og har heller ikke stemmerett.
 4. Man kan ikke stemme på vegne av andre.

§7   Styret

 1. Foreningen ledes av et styre på 5 personlige medlemmer som velges på årsmøtet.
 2. Mellom 2 årsmøter er styret øverste organ i foreningen.
 3. Styret skal iverksette årsmøtenes vedtak og gjennomføre daglig administrasjon.
 4. Styret oppnevner representanter ved behov.
 5. Det er ønskelig at minst 2 styremedlemmer skiftes ut ved hvert årsmøte.
 6. Alle vedtak i styret protokollføres.
 7. Foreningens finanser disponeres av et oppnevnt styremedlem.
 8. Styret konstituerer seg selv.
 9. Ved stemmelikhet i styresaker har lederen dobbeltstemme.

§8   Årsmøtet og årsmøtets oppgaver

 1. Årsmøtet er foreningens øverste organ.
 2. Årsmøtet avholdes hvert år normalt i oktober eller november.
 3. Alle medlemmer kan fremme forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet. Hver sak skal ledsages av et forslag til vedtak.
 4. Følgende saker skal tas opp på ordinært årsmøte:
  • årsberetning for godkjenning
  • årsregnskap for godkjenning
  • forslag som er fremmet av medlemmene
  • budsjett til orientering
  • fastsettelse av kontingent
  • valg av styre
  • valg av revisor

§9   Gjennomføring av og stemmegiving på årsmøtet

 1. Dersom det ikke taler sterke argumenter imot, avholdes årsmøtet virtuelt på et online-forum.
 2. Innkalling til årsmøtet gis av styret senest 1 måned i forveien.
 3. Forslag til saker skal sendes til styret senest 14 dager før årsmøtet avholdes.
 4. Årsmøtets dagsorden med årsberetning, regnskap, og saker publiseres 8 dager før.
 5. Ved virtuelt årsmøte på et online-forum inneholder dagsorden tidsplan for debattperioden, som skal omfatte minst 3 arbeidsdager.
 6. Debattinnlegg som skal føre til vedtak, må markeres med “forslag til vedtak” og inneholde en fullstendig tekst til vedtaket.
 7. Etter at debattperioden er omme, skal styret åpne for elektronisk avstemning ikke senere enn en uke etter debattens slutt.
 8. Stemmegivning og valg gjennomføres online, selv om årsmøtet er avholdt som fysisk møte.
 9. Stemme- og valgperioden skal omfatte minst 2 arbeidsdager.
 10. Saker med kun ett forslag til vedtak avgjøres med alminnelig flertall av avgitte stemmer.
 11. Saker med to eller flere forslag avgjøres med avstemmingssystemet “Ranked pairs”. Blant forslagene skal det finnes et null-forslag. I de særtilfellene denne ikke gir entydig svar, blir avgjørelsen tatt ved loddtrekning. For detaljer, se T. N. Tiedeman, Independence of Clones as a Criterion for Voting Rules, Social Choice and Welfare 4 (1987) 185-206.
 12. Ved fysisk møte velges det ordstyrer og to medlemmer som underskriver protokollen som første punkt på dagsorden.
 13. Blanke stemmer teller ikke.
 14. Alle avstemninger og valg er offentlige. Det sittende styret summerer opp vedtak og valg gjort på årsmøtet og sender ut resultatene senest en uke etter avstemningsperiodens slutt.

§10  Valg av styret og andre tillitsvalgte

 1. Hvert personlig medlem har en stemme per posisjon som skal velges.
 2. Styret offentliggjør en liste over kandidater i vilkårlig rekkefølge.
 3. Kandidater er valgt til foreslått posisjon dersom
  • de har flere stemmer enn ikke-valgte,
  • eller ved stemmelikhet er oppført foran ikke-valgte i listen.

§11  Ekstraordinært årsmøte

 1. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte
  • ved styrevedtak eller
  • ved vedtak på ordinært årsmøte eller
  • etter skriftlig krav fra minst 25% av de personlige medlemmene.
 2. Innkalling etter krav fra medlemmene skal skje innen en måned etter at kravet er mottatt av styret.
 3. Fristene er ellers som for ordinært årsmøte.

§12  Medlemsmøter ved nordiske og europeiske konferanser

 1. Ved nordiske og europeiske konferanser der en rimelig andel av medlemmene er til stede, søkes det avholdt medlemsmøter der medlemmene får anledning til å drøfte viktige saker for foreningen.
 2. Forslag til styresaker skal protokollføres med antall stemmer for og imot.
 3. Protokollen for medlemsmøter oversendes styret til videre behandling.

§13  Vedtektsendringer

 1. Vedtektsendringer krever minst to tredjedeler av alle avgitte stemmer.
 2. Vedtektsendringer trer i kraft dagen protokollen publiseres.

§14  Oppløsning

 1. Oppløsning krever at to tredjedeler av alle personlige medlemmer stemmer for.
 2. Med mindre det ordinære eller ekstraordinære årsmøtet bestemmer noe annet, skal foreningens formue tilfalle Norges Røde Kors.